Privacybeleid LMC Topvolleybal

LMC Topvolleybal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LMC Topvolleybal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als LMC Topvolleybal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door LMC Topvolleybal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Aanmelding lidmaatschap van LMC Volleybalschool te Roermond
Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt LMC Topvolleybal de volgende persoonsgegevens van u: voornaam, voorletters, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, mobielnummer, e-mailadres en IBAN-nummer bank.

Uw persoonsgegevens worden door LMC Topvolleybal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de duur van het lidmaatschap.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

LMC Topvolleybal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 • Alle personen die namens LMC Topvolleybal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Toestemming gebruik beeldmateriaal

LMC Volleybalschool maakt veelvuldig gebruik van beeldmateriaal op de website, in nieuwsbrieven en/of social media. Onder beeldmateriaal worden groepsfoto's, individuele foto's en videofragmenten bedoeld.

Op de website vindt u algemene informatie over onze LMC volleybalschool, berichten over de volleybal trainingen en beeldmateriaal van verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld activiteiten, trainingen en wedstrijden of toernooitjes. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto's (en soms ook video's) te zien zijn. Dit is ter promotie van de vereniging in de breedste zin van het woord, waarin met name het bevorderen van de naamsbekendheid hierin een belangrijke factor is.

 

In de wet bescherming persoonsgegevens (AVG) staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers geen foto's online geplaatst mogen worden. Daarom willen wij uw toestemming vragen voor het plaatsen van beeldmateriaal van uw kind(eren) op de website van LMC Topvolleybal, in nieuwsbrieven en op social media. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto's en video's. Wij plaatsen geen foto's waarvoor leden schade kunnen ondervinden. Wij plaatsen bij foto's en video's geen namen van leden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto's van uw kind op internet verschijnen.
 

Via het aanmeldformulier op de site vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Door aan te vinken dat u de privicy voorwaarden heeft gelezen en nogmaals aan te vinken of u wel of niet toestemming geeft voor gebruik beeldmateriaal.
 
Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's, die door ons, of, in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto's maken tijdens activiteiten of optredens. De vereniging heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto's en video's op internet.Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? Oudere leden willen soms zelf een keuze maken om foto's te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto's en video's wel of niet mag.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Het AVG-mailadres kunt u hiervoor hanteren. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.  Geeft u geen toestemming dan zal u zoon/dochter tijdens foto's en video's gevraagd worden om niet in de groep mee te doen die in beeld word gebracht. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met het Bestuur.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

LMC Topvolleybal - Roermond
E-mailadres: info@lmctopvolleybal.nl


Downloads:
Privacybeleid.pdf

SPONSORS